خلاصه مشخصات

طول 130
عرض 130
ارتفاع 60
محدوده طول کوچکتر از 140
محدوده عرض بیشتر از 100